Ερευνητές

Το Κέντρο στελεχώνεται, κατά προτεραιότητα, από μέλη ΔΕΠ του Τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών, Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς και, κατά περίπτωση, από Ακαδημαϊκούς Συνεργάτες που είναι καταξιωμένοι στο γνωστικό πεδίο του Κέντρου και προέρχονται από την ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα

Μέλη ΔΕΠ / Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Λοιποί Ερευνητές - Συνεργάτες